พิธีเปิดชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรยนพรเจริญวิทยา

Leave a Comment