“การประชุมรับมอบนโยบายและการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ”สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ โดย ดร.กษมา ป้องกัน เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา

Leave a Comment