กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมและทดสอบภาคปฏิบัติ ของนักเรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565

Leave a Comment