กิจกรรมค่ายพักแรมและเดินทางไกล กิจกรรมยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายพักแรมยุวกาชาดชั่วคราวโรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

Leave a Comment