โรงเรียนพรเจริญวิทยา ได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตและพัฒนาทักษาอาชีพผู้เรียน ระดับชั้นม.6 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกศน.บึงกาฬ

Leave a Comment