รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมคณะครู ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

Leave a Comment