พฤศจิกายน 2022

โรงเรียนพรเจริญวิทยา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ ได้จัดพิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มแก่สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการติวสานฝันเพื่อการศึกษาต่อและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นม.6 ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลพรเจริญวิทยา

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมคณะครู ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศรีพรเจริญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา โดยมี ดร.ณัฐพล เนื่องชมภู เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) ออกตรวจเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง