ตุลาคม 2021

ฝ่ายกิจการนักเรียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)” ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลลาคม 2564 ณ. รร.บึงกาฬ