กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นางจันทนา สมบัติมนต์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
นายสุกรรณ พิเภก
ตำแหน่งครู ผู้ทรงคุณค่า
นายสุวรรณ ชัยขันธ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอภิสิทธิ์ จันโฮง
ตำแหน่งครู
นางสาวอาภาภรณ์ สระอุบล
ตำแหน่งครู
นายสมอาจ สุยคำไฮ
ตำแหน่งครู