โรงเรียนสุจริต2566

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างองค์กร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7 การประชาสัมพันธ์
– ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
– ข่าวประชาสัมพันธ์
– ข่าวรับสมัครงาน
– จดหมายข่าวโรงเรียน
– Public Relations Magazine
– กิจกรรม

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 กระดานถามตอบQ&A
O9 Social Network
– Facebook fanpage
– TikTok
– YouTube
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบริหารงาน

การดำเนินงาน
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12 รายงานการกำกับติดตามกำดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O13 รายงานการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิติงาน
– ฝ่ายวิชาการ
– ฝ่ายงบประมาณ
– ฝ่ายบริหารงานบุคคล
– ฝ่ายบริหารทั่วไป
การให้บริการ
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
– ฝ่ายวิชาการ
– ฝ่ายงบประมาณ
– ฝ่ายบริหารงานบุคคล
– ฝ่ายบริหารทั่วไป
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
– ฝ่ายวิชาการ
– ฝ่ายงบประมาณ
– ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
– ฝ่ายวิชาการ
– ฝ่ายงบประมาณ
– ฝ่ายบริหารงานบุคคล
– ฝ่ายบริหารทั่วไป
O18 E-Sevice
– SMART PCW
– ตรวจความสะอาด
– ลงเวลาครู

การจัดซื้อัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัางหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– ช่องทางการร้องเรียน/ ร้องทุกข์
– ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33 รายงานผลตามยโนบาย No Gift Policy
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินป้องกันการทุจริคประจำปีรอบ 6 เดือน
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน