เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนพรเจริญวิทยา

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนพรเจริญวิทยา (พ.จ.ว.)

จังหวัดบึงกาฬ

คำร้อง : ชาตรี จันทร์ต้น

ทำนอง : สมภาร ร่มโพธิ์ทอง

ถิ่นแดนไกลใฝ่ศึกษามาช้านาน

วิชาการร่วมเร่งกันพัฒนา

เกริกเกรียงไกรห้าวหาญด้านกีฬา

พัฒนาชุมชนเด่น ม.พ.ช.

เลือดของเราสีม่วงเหลืองเรืองอร่าม

ทั่วเขตคามรู้จักนาม พ.จ.ว.

ร่วมมือกันกับชุมชนไม่ย่อท้อ

เราช่วยก่อสร้างงานใหม่ให้พัฒนา

** พรเจริญวิทยานามปรากฏ

ชื่องามงดระบือไกลไปทั่วฟ้า

โบกไสวธงเราพลิ้วโสภา

สะดุดตางามสูงส่งธงม่วงเหลือง

เราเรียนดีวินัยเคร่งเก่งกีฬา

หมั่นศึกษาจะนำพาให้รุ่งเรือง

เอื้ออารีย์มีน้ำใจให้บ้านเมือง

สถาบันงามกระเดื่อง พ.จ.ว. (ซ้ำ) **