ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางสาวนิภาพร สุทธิประภา
เจ้าหน้าที่ธุระการ
นายคำเผย ชัยขันธ์
ลูกจ้างประจำ
นายสมโภชน์ แพงสาร
ลูกจ้างชั่วคราว
นางดารุณี แพงสาร
ลูกจ้างชั่วคราว
นายวิจิตร หงษาคำ
ลูกจ้างชั่วคาว
นายอาทิศ วงค์สง่า
พนักงานขับรถ
นายบุญเพ็ง ชินคำ
ลูกจ้างชั่วคราว