ผู้บริหาร

นายไสว พลพุทธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรักษาการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา
อันดับ คศ.3 วิทยฐานะ ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 111605 ที่อยู่ 101 หมู่ 16 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ Email [email protected] เบอร์โทร 089-8620374
นายธนากฤต  เปริน
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายงบประมาณ อันดับ คศ.3 วิทยฐานะ รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่63783 ที่อยู่ 71 หมู่ 7 ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ38180
Email [email protected] เบอร์โทร 086-2206138
นายสามารถ สุคุณพันธ์ 
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ อันดับ คศ.2 วิทยฐานะ รองผู้อํานวยการชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 6348 ที่อยู่ 227/4 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
Email [email protected] เบอร์โทร 063-5596951
นายพิชิต  อุปสิทธิ์ 
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป อันดับ คศ.1 วิทยฐานะ รองผู้อํานวยการ ตําแหน่งเลขที่ 128282 ที่อยู่ 105 หมู่ 5 ต.จําปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดธานี 41230
Email [email protected] เบอร์โทร 080-0740972
นางทิพวัลย์ ศรีพรหมษา
ตําแหน่ง ครู รักษาการรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล อันดับ คศ.3 วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 1306 ที่อยู่ 50 หมู่ 4 บ้านท่ากกต้อง ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
Email [email protected] เบอร์โทร 091-8635455