ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารสถานที่และบ้านพักครู

อาคารเรียน 5

โรงฝึกงาน 3

หอประชุม 2

ห้องประชุมศรีพรเจริญ 1

เรือนพยาบาล 1

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 1

สำนักงานมูลนิธิคุณตรีนุช 1

โดม 1

บ้านพักครู 10