ข้อมูลบุคลากร

นายไสว พลพุทธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรักษาการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา
นายธนากฤต  เปริน
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
นายสามารถ สุคุณพันธ์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายพิชิต  อุปสิทธิ์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ครูประจำการ 103 คน
ครูผู้สอน 4 คน
ครูต่างประเทศ 4 คน
พนักงานราชการ 1 คน
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปีที่ 6 จำนวน 57 ห้องเรียน มีนักเรียน 2,226 คน (ข้อมูล 10 มิ.ย.66)