การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล