กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 นายสุพรรณ บุญสิทธิ์
ตำแหน่งครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางฉัตรลดา พุ่มทิพย์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมจิตร เกษบึงกาฬ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเด่นชัย นันทา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุธีมนต์ เพชรศิริวรรณ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
 นายติณณ์ณภัทร เพชรศิริวรรณ์
ตำแหน่งครู
นางสาววรัญญา สุดโลก
ตำแหน่งครู
นางสาวทัศดาพร พิมมะทา
ตำแหน่งครู
นายเดชา ลุนอุบล
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นายกิตติศักดิ์ โคตรธารินทร์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาววริยา  ภิญโญ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย