กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสัญญา ศรีนุกูล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางธนภรณ์ อินทร์ธรรม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายดนุพล ผาทอง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวศุภิรัตน์ นุชิต
ตำแหน่งครูผู้ช่วย