กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทรงศักดิ์ สิงหนสาย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเพ็ญรัตน์ ศรีพรหม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชุมพล ทองอันตัง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางลำไพร กวีกรณ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุนีรัตน์ สอนบาล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเจษฎา วิณโรจน์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจันทร์เพ็ญ ศรีพุทธา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวภานุมาศ บุญสมร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนาฎละดา บุญลาด
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายปกาศิต ก้อนกั้น
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววัชรี อาจวิชัย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพิชิตชัย วงษ์ชัย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจตุพร วิณโรจน์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางนริศรา วงศ์อามาตย์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
นายวัชรินทร์ ถันชนนาง
ตำแหน่งครู
นายชิต ชินวงค์
ตำแหน่งครู
นางสาวสุภาวดี เวียงสมุทร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวพิมพ์พร  ลาแก้ว
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวจุฑารัตน์ อนุรักษ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นายสุราษฎร์ ควินรัมย์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นายจักรพงษ์ แก้วตรี
ตำแหน่งพนักงานราชการ
นางยุพาภรณ์ ทองทา
ตำแหน่งครูผู้สอน