กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 นายพชรดนัย ภูจำเริญ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางอู่ทอง เพ็งพา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทิพวัลย์ ศรีพรหมษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวธีรนันท์ ปัททุม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิรัตติยากร กอแก้ว
ตำแหน่งครู
นางสาววิลารัตน์ รังโคตร
ตำแหน่งครู
นางสาวจันทราทิพย์ ฉวีวง
ตำแหน่งครู
นางสาวอัจฉราภรณ์ ธาตุวิสัย
ตำแหน่งครู
นายกฤติเมธ จันทร์โพธิ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย