กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 นางสาวสุธิดา วงศ์ชารี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญ
การหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางเสาวนีย์ ยุทธมานพ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชนาภา ไพศาล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชัยสิทธิ์ นังตะลา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางเบ็ญณุรัสมิ์ วิบูลย์กุล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายกีรติ ไพรัตน์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววิภาพรรณ รัชปัญญา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฏฐโสภิณ แถวโพธิ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา แวทไธสง
ตำแหน่งครู
นางสาวเกษวลี ศรีชัยชู
ตำแหน่งครู
นายเอกชัย สุพร
ตำแหน่งครู
นางสาวชญาภา บุญศักดิ์
ตำแหน่งครู
นางสาวยุพา สิมลี
ตำแหน่งครู
นายธนกร พันจำปา
ตำแหน่งครู
นางสาวเสาลักษณ์ โพธิ์บึงกาฬ
ตำแหน่งครู
นางสาวณิชาภา นารีรัตน์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 นายพศิน  มูลมณี
ครูผู้ช่วย 
นางสาวรุ่งอรุณ พรมกุล
ครูผู้ช่วย
นายกฤษดา  พาเบ้า
ครูผู้ช่วย
นายสาโรช เนื่องชมภู
ตำแหน่งครูผู้สอน
Ms.Jennalyn Sasil Titong
ตำแหน่งครูผู้สอนต่างชาติ
Mr.Stevo​ Kikes
ตำแหน่งครูผู้สอนต่างชาติ