กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวทัศภรณ์ ศรีจันดี
ตำแหน่งครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางดอกแก้ว สิงห์เผ่น
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายรักษา คุ้มบุญ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายณดล  คุนาคม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจักรพงษ์ กลมลี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมสมัย คำภูษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางภวันตรี สาขามุละ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวตะวันฉาย โทบุดดี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
นายบุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ
ตำแหน่งครู
นางสาวพัชราภรณ์ ไกยสวน
ตำแหน่งครู
นางสาวนภารัตน์ แสงสุข
ตำแหน่งครู
นางสาวทัตพิชา ฝั้นถา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 นายคณิศร  แสบงบาล 
ครูผู้ช่วย
นางสาวศิริวิมล พวงศรี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย