กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง พินิจมนตรี
ตำแหน่งครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางประพรรณ พิเภก
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุชาดา ศรีนนท์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุรชัย สิงห์เผ่น
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชาติชาย ทุมโยมา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ