ผู้เขียน: จักรพงษ์ แก้วตรี

“การประชุมรับมอบนโยบายและการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ”สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ โดย ดร.กษมา ป้องกัน เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา

อ่านต่อ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีกิจกรรมแนะนำตัวหัวหน้าพรรค พร้อมด้วยการจับสลากหมายเลขพรรคเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง

อ่านต่อ

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพรเจริญวิทยา

อ่านต่อ

กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมและทดสอบภาคปฏิบัติ ของนักเรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

กิจกรรมค่ายพักแรมและเดินทางไกล กิจกรรมยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายพักแรมยุวกาชาดชั่วคราวโรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

อ่านต่อ

กิจกรรม “โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธร อำเภอพรเจริญ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมนักเรียนมอบของขวัญปีใหม่ให้กับนายตำรวจสถานีภูธร อำเภอพรเจริญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

อ่านต่อ