กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางธนภรณ์ อินทร์ธรรม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายสัญญา ศรีนุกูล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
นายปิยวัช คามตะศิลา
ตำแหน่งครู
นางสาวชฎาพร ประยูรเพชร
ตำแหน่งครูผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.เกียรติศักดิ์ เวียงสมุทร
ตำแหน่งครูผู้สอน