กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นางจันทนา สมบัติมนต์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
นายสุกรรณ พิเภก
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุวรรณ ชัยขันธ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอภิสิทธิ์ จันโฮง
ตำแหน่งครู
นางสาวอาภาภรณ์ สระอุบล
ตำแหน่งครู
นางสาวชฎาพร จันทร์แก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
นายเหมรัตน์  ถูระวรณ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
นายชัชวาล  เหล่าบุรม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์