กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นางจันทนา สมบัติมนต์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
นายสุกรรณ พิเภก
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุวรรณ ชัยขันธ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวรศิษฏ์ ชุมนุมราษฎร์
ตำแหน่งครูผู้สอน
นายอภิสิทธิ์ จันโฮง
ตำแหน่งครู