กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายชัยสิทธิ์ นังตะลา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางเสาวนีย์ ยุทธมานพ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชนาภา ไพศาล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางเบ็ญณุรัสมิ์ วิบูลย์กุล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายกีรติ ไพรัตน์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฏฐโสภิณ แถวโพธิ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
 นางสาวสุธิดา วงศ์ชารี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา แวทไธสง
ตำแหน่งครู
นางสาวเกษวลี ศรีชัยชู
ตำแหน่งครู
นางสาวยุพา สิมลี
ตำแหน่งครู
นายเอกชัย สุพร
ตำแหน่งครู
นางสาวชญาภา บุญศักดิ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นายธนกร พันจำปา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวศิรัญญา พลรักษา
ตำแหน่งครูผู้สอน
นางสาวสุวนัน อุ่นผาง
ตำแหน่งครูผู้สอน
นางสาวจิรัชญา ฝูงที
ตำแหน่งครูผู้สอน
Ms.Jennalyn Sasil Titong
ตำแหน่งครูผู้สอนต่างชาติ
Miss. Chowee Malingan Mariano
ตำแหน่งครูผู้สอนต่างชาติ
นายไพฑูรย์ ทิพนัด
ตำแหน่งครูผู้สอน
Miss. Vallen Joy Denajeba Quizan
ตำแหน่งครูผู้สอนต่างชาติ