กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสมจิตร เกษบึงกาฬ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางฉัตรลดา พุ่มทิพย์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเด่นชัย นันทา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุธีมนต์ เพชรศิริวรรณ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
 นายติณณ์ณภัทร เพชรศิริวรรณ์
ตำแหน่งครู
นางสาววรัญญา สุดโลก
ตำแหน่งครู
นางสาววัชรพร มหาราช
ตำแหน่งครู
 นายสุพรรณ บุญสิทธิ์
ตำแหน่งครู
นายเดชา ลุนอุบล
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวทัศดาพร พิมมะทา
ตำแหน่งครู
นางสาวเจนจิรา ทองใคร้
ตำแหน่งครูผู้ช่วย