กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 นางนริศรา วงศ์อามาตย์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวรางคณา โทสาลี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเพ็ญรัตน์ ศรีพรหม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางไพบูรณ์ ทุมโยมา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชุมพล ทองอันตัง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางลำไพร กวีกรณ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุนีรัตน์ สอนบาล
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเจษฎา วิณโรจน์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจันทร์เพ็ญ ศรีพุทธา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวภานุมาศ บุญสมร
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนาฎละดา บุญลาด
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
 นายปกาศิต ก้อนกั้น
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววัชรี อาจวิชัย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพิชิตชัย วงษ์ชัย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจตุพร วิณโรจน์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
 นายทรงศักดิ์ สิงหนสาย
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวัชรินทร์ ถันชนนาง
ตำแหน่งครู
นางวณิดา ศรีตาแสน
ตำแหน่งครู
ว่าที่ร้อยตรีธรรมวัฒน์
ปากเสนาะ
ตำแหน่งครู
นายชิต ชินวงค์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวเกียรติพร นาคสุ่น
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวประภัสสร ไกรรัตน์
แหน่งครูผู้ช่วย
นายจักรพงษ์ แก้วตรี
ตำแหน่งพนักงานราชการ
นางยุพาภรณ์ ทองทา
ตำแหน่งครูผู้สอน