กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวธีรนันท์ ปัททุม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางอู่ทอง เพ็งพา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทิพวัลย์ ศรีพรหมษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
 นายพชรดนัย ภูจำเริญ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
นางสาวนิรัตติยากร กอแก้ว
ตำแหน่งครู
นางมณีรัตน์ ผาแดง
ตำแหน่งครู
นางสาวจันทร์จิรา หอกคำ
ตำแหน่งครู
นางสาววิลารัตน์ รังโคตร
ตำแหน่งครู
นางสาวอัจฉราภรณ์ ธาตุวิสัย
ตำแหน่งครู