กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางมณีรัตน์ ผาแดง
ตำแหน่งครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางอู่ทอง เพ็งพา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทิพวัลย์ ศรีพรหมษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวธีรนันท์ ปัททุม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 นายพชรดนัย ภูจำเริญ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
นางสาวนิรัตติยากร กอแก้ว
ตำแหน่งครู
นางสาววิลารัตน์ รังโคตร
ตำแหน่งครู
นางสาวอัจฉราภรณ์ ธาตุวิสัย
ตำแหน่งครู
นายกฤติเมธ จันทร์โพธิ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย