นายศุภชัย  สายเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายนิติญวัฒน์  วรรทวี
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
นายธนากฤต  เปริน
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
นายสามารถ สุคุณพันธ์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายพิชิต  อุปสิทธิ์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ครูประจำการ 83 คน
ครูผู้สอน 6 คน
ครูต่างประเทศ 3 คน
พนักงานราชการ 1 คน
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปีที่ 6 จำนวน 50 ห้องเรียน มีนักเรียน 1913 คน (ข้อมูล 25 มิ.ย.64)