ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางสาวศุภลักษณ์ จตุเรศ
เจ้าหน้าที่ธุระการ

นายคำเผย ชัยขันธ์
ลูกจ้างประจำ

นายสมโภชน์ แพงสาร
ลูกจ้างชั่วคราว
นางดารุณี แพงสาร
ลูกจ้างชั่วคราว
นายวิจิตร หงษาคำ
ลูกจ้างชั่วคาว
นายอาทิศ วงค์สง่า
พนักงานขับรถ
นางสมควร จิตรจักร
ลูกจ้างชั่วคราว

นายบุญเพ็ง ชินคำ
ลูกจ้างชั่วคราว