การรับนักเรียนปีการศึกษา 2566

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ
✏✏✏ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1) โครงการหลักสูตรจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
✏✏✏ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2) โครงการหลักสูตรส่งเสริมความเป็นอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Excellent program of Science Mathematics and Technology : ESMT- Program)
📘📘📘 ใบสมัคร https://shorturl.asia/SLgGF
📒📒📒คุณสมบัตินักเรียนและค่าใช้จ่าย https://shorturl.asia/yfrLt

ใส่ความเห็น