รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) ออกตรวจเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

ใส่ความเห็น