ประกาศโรงเรียนพรเจริญวิทยา

ประกาศโรงเรียนพรเจริญวิทยา การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนของสถานศึกษา 1 – 14 มกราคม 2565 การสอบวัดผลกลางภาคเรียน 2/2564 ในรูปแบบ On-Line 100% โดยปฏิบัติตามตารางสอบออนไลน์อย่างเคร่งครัด

ใส่ความเห็น